SPTJM Kebenaran Kelahiran

6. SPTJM DATA KELAHIRAN-ok